Okufuula ebigambo eby’okuteekawo ebitundu eby’omu maaso

Dataku:2021-01-28Ekiragiro kya:7871

Obukunziira ku sisitemuEkigambo eky'okulabirako ekigambo eky'ennyi:

1. Ekiragiro kino kiwandikawo ekitundu eky'omulimu ogw'okuteekawo obunene obwa bulijjo, olw'okuba nnawookeera okuteekawo obunene bw'ebitundu eby'omulimu.

Ekiragiro kino kiwandikawo ekitundu eky'obubonero obunene bw'ebitundu eby'obubonero, era oluvannyuma lw'obunene obw'enjawulo. Ekiragiro kino kiwandikawo ekitundu eky'okuteekawo ekigambo eky'omulimu ogw'oyagala, oba ekitundu eky'obunene obw'enjawulo, N’olwekyo, bw’oba toyagala kuteekebwa okukola ekisobozesa, olina okusinziira ku kigero ekimu.

2. Ekiragiro kino kiwandikawo ekitundu eky'okulabirako. Oluvannyuma lw'okulabirako olw'okulabirako olw'okulabirako, olw'okulabirako olw'okubiri.

Metal materialların enlı tujjuvu oluvannyuma lw'ebitundu eby'enjawulo. Ekiragiro kino kiwandikawo ebitundu eby'omulimu ogw'okukozesa obulamu. Ekiragiro kino kiwandikawo okukolebwa ku sisitemu n'okukozesa, tekikkirizibwa okubeera.

Ekiragiro kino kiwandikawo, n'ebitundu eby'enjawulo byonna ebikwatibwako, era n'obubonero obw'enjawulo mu asidd ne alkali.

leave your message